สานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยคู่กับสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคมซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล หน้าที่หลักคือ ดูแลรับผิดชอบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีระดับชาติ และกาหนดเปลี่ยนแปลงการใช้คัมภีร์เรียนในหลักสูตรเปรียญธรรม 1- 9 ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนของแต่ละประโยค รวมทั้งการจัดสอบประเมินผลการศึกษาบาลีระดับชาติ โดยมีสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองงาน ภายใต้การกากับดูแลของมหาเถรสมาคม

          การสอบบาลีสนามหลวง หมายถึง การสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจาปีของชาติ พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานแม่กองบาลี สนามหลวงมีหน้าที่วางแผน วางนโยบาย ประเมินและดาเนินการเพื่อให้การศึกษาของสงฆ์ตามหลักสูตรเปรียญธรรมของชาติมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
การจัดสอบวัดผลบาลีสนามหลวงนั้นจัดให้มีการสอบปีละ 2 ครั้ง
การตรวจข้อสอบ

          เมื่อสอบเสร็จทุกสนามสอบนาใบตอบมารวมส่งแม่กองบาลีสนามหลวงดาเนินการตรวจ โดยนิมนต์พระเถรานุเถระมาประชุมตรวจพร้อมกัน ณ สถานที่ๆ แม่กองบาลีสนามหลวงกาหนดขึ้น

          สำหรับการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการและประชุมตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรีของคณะสงฆ์ในเขตภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด ประจาปี ๒๕๕๔ ได้กาหนดให้จัดขึ้น ณ วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้า อ.บ้านค้อ อุดรธานี ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ พร้อมทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โพชฌงคปริตรถวายเป็นพระราชกุศล และประกอบพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา


          จึงขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานและทาบุญถวายการต้อนรับพระเถระ ๒,๐๐๐ กว่ารูป ตั้งโรงทาน จัดภัตตาหาร น้าปานะ ถวายพระสงฆ์ และสาธุชนทั่วไป

          ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะตั้งโรงทาน หรือร่วมบริจาค กรุณาติดต่อ วัดป่าบ้านค้อ โทร.0-4225-0730-1 หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี วัดป่าบ้านค้อ เลขที่บัญชี 431 – 1 – 02103 – 8 (หากประสงค์ขอใบอนุโมทนา กรุณาแฟ็กซ์ใบโอนเงินมายังวัดป่าบ้านค้อ โทร 042 – 250 – 732)